BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.5.2017 z dnia 31.01.2017 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;
 2. Przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu;
 3. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 4. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na publicznych drogach krajowych i wojewódzkich w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi;
 5. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 6. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 7. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych;
 8. Opiniowanie projektów realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 9. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu;
 10. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu; częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 3. Dobra znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
 4. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office;
 5. Prawo jazdy kategorii B;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, po kierunkach: budownictwo, transport;
 2. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania ruchem;
 3. Doświadczenie w pracy, w tym w zakresie inżynierii ruchu, administracji publicznej;
 4. Znajomość przepisów ustawy: o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729);
 6. Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124);
 7. Bardzo dobra organizacja pracy;
 8. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 9. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.02.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-01-31 11:24

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1683
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-01-04 13:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31