BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.14.2017 z dnia 31.03.2017 r.

 

STANOWISKO: ZASTĘPCA DYREKTORA

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Monitorowanie potencjalnych źródeł pozyskania dofinansowania dla zadań wykonywanych przez Powiat;
 2. Udział w opracowywaniu planów pracy w zakresie planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej;
 3. Udział w przygotowywaniu i realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 4. Zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacji projektów z udziałem tych środków;
 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Poznańskiego oraz z innymi zewnętrznymi instytucjami.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę na czas określony.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum czteroletni staż pracy;
 3. Bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r, poz.217 ze zm.);
 4. Znajomość innych przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2014-2020;
 5. Bardzo dobra znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym zwłaszcza Uszczegółowienia WRPO 2014+;
 6. Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z pozycji Beneficjenta;
 7. Wiedza z zakresu zarządzania, umiejętność zarządzania personelem;
 8. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
 11. Obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel);
 12. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 13. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 14. Nieposzlakowana opinia;
 15. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
 2. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami;
 3. Doświadczenie we wdrażaniu programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 4. Znajomość języka angielskiego;
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10.04.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-03-31 13:36

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1058
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-02-09 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14