BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.16.2017 z dnia 23.05.2017 r.

 

STANOWISKO: SEKRETARZ

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Nadzorowanie pracy Referatu Sekretariat oraz Referatu Rejestracja;
 2. Organizowanie posiedzeń składów orzekających;
 3. Nadzór nad ewidencją Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych;
 4. Współpraca z Referatem Orzeczniczym;
 5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 6. Współpraca z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i organami rentowymi;
 7. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego, w tym z Referatem Archiwum Zakładowe.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: administracja, prawo;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, o samorządzie powiatowym, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. Status osoby niepełnosprawnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 5.06.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-05-23
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-05-23 15:22

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1385
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-02-27 15:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00