BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 30/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003r.

  w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. podziału środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 31/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003

  w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 32/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003r.
 
w sprawie:
powołania komisji ds. przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 33/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003r.

w sprawie:
jednorazowego upoważnienia Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy do udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO.

Uchwała Nr 34/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003r.
 
w sprawie:
określenia wysokości czynszu z tytułu najmu sali konferencyjnej położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 przedsiębiorcy "Metoda Silvy" Zbigniew Królikowski z siedzibą we Wrocławiu ul. Starograniczna 28.

Uchwała Nr 35/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie:
zmiany uchwał Nr 150/25/2000, Nr 476/2001 oraz 813/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 36/2003
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 stycznia 2003r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Banery