BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.18.2017 z dnia 9.06.2017 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie postępowań z zakresu przyznawania dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Poznańskiego;
 2. Uczestnictwo w kreowaniu wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych wynikających ze Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego;
 3. Uczestnictwo w opracowywaniu i rozpowszechnianiu materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie Poznańskim;
 4. Organizacja imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów, wystaw, wydarzeń sportowych i turystycznych;
 5. Uczestnictwo w prowadzeniu kalendarza imprez i kalendarium internetowego z zakresu sportu i turystyki, kultury, oświaty oraz ochrony i promocji zdrowia;
 6. Samodzielne prowadzenie projektów promocyjnych, w tym bieżąca obsługa i raportowanie;
 7. Współpraca z gminami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Powiatu Poznańskiego;
 8. Tworzenie narzędzi komputerowych służących do prowadzenia statystyk, raportów, wykresów oraz prezentacji, podsumowujących oraz prognozujących pracę Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej;
 9. Przygotowywanie prezentacji, zestawień oraz tabel zbiorczych dla potrzeb Wydziału;
 10. Redagowanie i aktualizacja strony internetowej Powiatu Poznańskiego;
 11. Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Możliwa praca w weekendy oraz częste wyjazdy.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Sprawna komunikacja w mowie i piśmie;
 3. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zamówieniach publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach;
 4. Biegła umiejętność posługiwania się instrumentami internetowymi;
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera (zwłaszcza poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej, narzędzia do tworzenia prezentacji, edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego);
 6. Znajomość topografii Powiatu Poznańskiego;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Biegła znajomość języka angielskiego;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. Umiejętność korzystania z różnych obszarów komunikacji marketingowej;
 4. Umiejętność obsługi redakcji strony internetowej (w tym Biuletynu Informacji Publicznej);
 5. Doświadczenie logistyczne w organizacji imprez;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19.06.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-06-09 13:55
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:56

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1743
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-06-09 13:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:46