BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.22.2017 z dnia 5.07.2017 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

    1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

   2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem innych decyzji, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę Prawo wodne, a w szczególności:

- ustalanie linii brzegowej cieków naturalnych jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowiących krawędź brzegu,

- wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych,

- wydawanie decyzji nakładającej na właściciela urządzenia wodnego obowiązku likwidacji urządzenia;

   3. Prowadzenie spraw dotyczących przeglądów ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza.
 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Możliwe wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego.
 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, geologii lub nauk przyrodniczych;
 2. Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z gospodarką wodną;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17.07.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-07-05 14:26
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 14:26

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1324
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-07-05 14:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14