BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 41 /2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2003w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk.. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

§2. Zatwierdzić dokumentacje przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Aleksandra Waszak-Przewodnicząca,
2. Grażyna Szmygin,
3. Ksawery Sroka,
4. Adam Habryło,
5. Karina Majcherska-Sekretarz Komisji.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 14:35
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 09:29

« wstecz

Banery