BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 42 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2003r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§2. Zatwierdzić dokumentacje przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Aleksandra Waszak-Przewodnicząca,
2. Grażyna Szmygin,
3. Adam Habryło,
4. Ksawery Sroka,
5. Piotr Siwczak.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem komputery są przeznaczone dla:
1. Powiatowego Ośrodka Informacji Europejskiej szt. 1
2. Wydziału Nieruchomości:
a) Referat Gospodarki Gruntami szt. 3
b) Referat Gospodarki i Ochrony Gruntów Rolnych szt. 2
3. Wydziału Administracji Budowlanej szt. 5
4. Wydziału Komunikacji i Transportu szt. 1
5. Wydziału Edukacji szt. 1
6. Skarbnika Powiatu-notebook szt. 1
7. Przewodniczącego Rady Powiatu szt. 1.

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 14:36
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 09:32

« wstecz

Banery