BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.27.2017 z dnia 21.08.2017 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przeprowadzanie oględzin terenowych i kontroli obiektów zabytkowych nieruchomych w celu oceny stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz wykrycia potencjalnych zagrożeń;
 2. Przeprowadzanie oględzin terenowych i kontroli obiektów zabytkowych nieruchomych pod kątem zgodności z zatwierdzoną dokumentacją i zgodności ze sztuką budowlaną prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i budowlanych;
 3. Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawie badań i wykonywania prac konserwatorskich przy obiektach i zespołach architektonicznych stanowiących dobro kultury i innych wynikających z przepisów prawa;
 4. Przygotowywanie materiałów do wydawania decyzji – nakazów konserwatorskich;
 5. Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie dokumentacji projektowej, projektów decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz kontrolowanie prawidłowości ich realizacji;
 6. Przygotowywanie wskazań konserwatorskich odnoszących się do sposobu utrzymywania i użytkowania obiektów zabytkowych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 7. Konsultacje bezpośrednie z klientem Starostwa Powiatowego oraz doradztwo udzielane właścicielom obiektów zabytkowych w sprawie prawidłowego użytkowania tych obiektów.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego. Bezpośredni kontakt z klientem.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe, profilowane z zakresu historii sztuki lub ochrony dóbr kultury;
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
 3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 6. Komunikatywność;
 7. Umiejętności mediacyjne;
 8. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 11. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. Nieposzlakowana opinia;
 13. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Czynne prawo jazdy kategorii B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.08.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-08-21 10:08

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1240
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-07-18 09:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14