BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.28.2017 z dnia 25.08.2017 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. PRZYRODY I LEŚNICTWA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1) Prowadzenie spraw dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach odnoszących się do lasów zlokalizowanych na terenie powiatu, a w szczególności:
- wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy o lasach,
- nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów zadań zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacjach stanu lasu,
- ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie ujętych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacjach stanu lasu,
- prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,
- uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie ich tego charakteru;

2) Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a w szczególności:
- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
- naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
- sprawdzanie obowiązku wykonywania nasadzeń zastępczych rekompensujących usunięcie drzew i krzewów,
- naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni lub nieprawidłowe prowadzenie prac pielęgnacyjnych,
- prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;

3) Dokonywanie oceny udatności upraw założonych na gruntach rolnych, zalesionych oraz prowadzenie spraw związanych z comiesięcznymi wypłatami ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w odniesieniu do terenu powiatu poznańskiego;

4) Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie;

5) Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie starości przez ustawę z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. przyrody i leśnictwa.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa, biologii lub innych nauk przyrodniczych;
 2. Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z leśnictwem, ochroną przyrody lub ochroną środowiska;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 4.09.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-08-25 11:11

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1482
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-07-18 09:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15