BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.36.2017 z dnia 21.09.2017r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę;
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
 3. Wydawanie zaświadczeń;
 4. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej;
 5. Współpraca z ewidencją wydziałową, udzielanie odpowiedzi na wnioski z rejestru udostępniania dokumentacji;
 6. Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów;
 7. Realizacja wniosków o udostępnianie danych;
 8. Wykonywanie innych prac administracyjnych.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 4. Dobra organizacja pracy;
 5. Umiejętność korzystania z przepisów;
 6. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie: budownictwo lub gospodarka przestrzenna;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 4. Komunikatywność;
 5. Skrupulatność;
 6. Umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 2.10.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2017-09-21 14:23
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 14:31

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1894
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-09-21 14:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:14