BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 67/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych — p. M. Nowickiemu, do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

Uchwała Nr 68 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003

w sprawie:
udzielenia dotacji na zorganizowanie Uroczystego Koncertu z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Kolegiacie Poznańskiej Parafii Farnej.

Uchwała Nr 69/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003R.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 70/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 71/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizacje drogi powiatowej nr 329 Murowana Goślina-Kamińsko. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 72/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:
opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 73/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2003.

Uchwała Nr 74/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym

Banery