BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 210.49.2017 z 28.12.2017 r.

STANOWISKO: INFORMATYK

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INFORMATYKI


OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1.    Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1.    Obsługa help-desk;
2.    Konfiguracja stacji roboczych, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych;
3.    Bieżąca inwentaryzacja sprzętu IT i oprogramowania;
4.    Wdrażanie i testowanie nowych aplikacji;
5.    Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej istniejących oraz wdrażanych systemów;
6.    Naprawa stacji roboczych (wymiana uszkodzonych podzespołów);
7.    Przygotowywanie sprzętu teleinformatycznego do utylizacji;
8.    Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
9.    Nadzór nad realizacją umów dot. usług informatycznych z firmami zewnętrznymi;
10.    Bieżący udział w pracy wydziału.

2.    Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Informatyki.

3.    Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4.     Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1.    Wykształcenie wyższe;
2.    Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows 7/10;
3.    Dobra znajomość narzędzi: ipconfig, ping, tracert, arp, router, nslookup, telnet;
4.    Dobra znajomość budowy komputera (umiejętność diagnozowania awarii i wymiany uszkodzonych podzespołów);
5.    Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych: model TCP IP, routing, NAT/PAT, Firewall;
6.    Podstawowa znajomość pracy w środowisku domeny Active Directory;
7.    Podstawowa znajomość systemu operacyjnego LINUX;
8.    Podstawowa znajomość konfigurowania drukarek lokalnych i sieciowych;
9.    Podstawowa znajomość licencjonowania oprogramowania;
10.    Podstawowa znajomość działania usług: DNS, DHCCP;
11.    Podstawowa wiedza dotycząca protokołów: http, smtp, pop3, imap, Exchange ActiveSync, ftp, icmp, ssh, arp;
12.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
13.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
14.    Nieposzlakowana opinia;
15.    Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
1.    Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i zdarzeń;
2.    Pracowitość, punktualność, zaangażowanie;
3.    Znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2008/2012/2016;
4.    Znajomość środowisk baz danych MS SQL, PosgreSQL, MySQL;
5.    Umiejętność czytania dokumentacji technicznej napisanej w języku angielskim;
6.    Umiejętność tworzenia dokumentacji informatycznej (instrukcje, procedury, schematy itp.);
7.    Umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole;
8.    Umiejętność szkolenia i przekazywania wiedzy;
9.    Znajomość ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 j.t.);
10.    Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE.L. z 2016 r.119.1.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    CV;
2.    List motywacyjny;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4.    Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5.    Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8.01.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 

 

 

 

 

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 2017-12-28
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2017-12-28 12:33
  • zmodyfikował: Bernard Raczkowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 09:01

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1233
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-01-03 09:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34