BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 97/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2003r.


w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku 2003.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 33n ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymują dotacje z budżetu powiatu.

§2. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające całodobowe wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej otrzymują dotacje w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym w województwie na jednego wychowanka przez tego samego typu placówki publiczne, nie większej jednak niż w kwocie odpowiadającej rzeczywistym wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o opłaty wnoszone przez rodziców.

§3. W niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobowe wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej wysokość dotacji, o której mowa w § 2 w roku budżetowym 2003 wynosi 1 260,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

§4. Dotacje otrzymują niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w § 1, pod warunkiem, że osoba je prowadząca poda Powiatowi Poznańskiemu planowaną liczbę wychowanków nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§5. Kwota dotacji będzie przekazywana w miesięcznych częściach na podstawie przesyłanych informacji z danej placówki o ilości wychowanków na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

§6. Kwota dotacji nie może być większa od wynikającej z ilości wychowanków zgłoszonych na pierwszy dzień danego miesiąca.

§7. Rozliczenie dotacji następuje miesięcznie poprzez określenie przez prowadzącego placówkę, na jakie cele i w jakiej wysokości wydatkował otrzymaną dotację.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymują dotację z budżetu powiatu.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz. 136 z późn. zm.) do zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie.
Istniejące w dniu wejścia w życie w/w ustawy niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ochronka "Jurek") stają się placówkami w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 64 ust 4 cytowanej ustawy Powiat jest zobowiązany do przekazywania dotacji w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym w województwie na jednego wychowanka przez tego samego typu placówki publiczne, nie większej jednak niż w kwocie odpowiadającej rzeczywistym wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o opłaty wnoszone przez rodziców.
Wysokość dotacji na jednego wychowanka w województwie w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych określona na podstawie w/w przepisów w 2003 r. wynosi 1 260,00 zł. W związku z powyższym podjecie uchwały w sprawie jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 16:02
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-27 13:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11578
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05