BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 210.48.2017 z 28.12.2017 r.

STANOWISKO: STARSZY INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SAMODZIELNE STANOWISKO ds. BHP


OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1.    Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1) realizowanie zadań z zakresu bhp wynikających z Kodeksu Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1666 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 Nr 109 poz.704 ze zm.), w tym m.in.:
a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy;
- powoływanie zespołu powypadkowego;
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej na podstawie zgromadzonych dokumentów;
- prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy;
- prowadzenie rejestru chorób zawodowych;
b) przeprowadzanie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników oraz stażystów i praktykantów;
c) organizacja szkoleń okresowych;
d) prowadzenie procedur związanych z zaopatrzeniem pracowników w okulary do pracy przy monitorach ekranowych;
e) udział w opracowywaniu analiz oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk;
f) prowadzenie procedur związanych z zaopatrzeniem pracowników w odzież roboczą i ochronną:
- zakup odzieży,
- wypłata ekwiwalentu za pranie,
- prowadzenie kartotek przydzielonego wyposażenia w odzież roboczą i ochronną;
g) opracowywanie i aktualizacja instrukcji bhp;
h) kontrola warunków pracy i analiza stanu bhp;
i) współdziałanie z pozostałymi komórkami w zakresie poprawy warunków bhp;

2.    Zależność służbowa: Starosta Poznański.

3.    Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4.     Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej trzyletni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) wiedza z zakresu prawa pracy i przepisów regulujących kwestie związane z bhp,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) obywatelstwo polskie.


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
1.    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2.    Wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    CV;
2.    List motywacyjny;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
4.    Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5.    Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8.01.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 

 

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 2017-12-28
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2017-12-28 12:29

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1374
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-12-28 12:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16