BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 210.46.2017 z 22.12.2017 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ


OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1.    Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1.    Prowadzenie procedury związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę;
2.    Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
3.    Wydawanie zaświadczeń;
4.    Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej;
5.    Współpraca z ewidencją wydziałową, udzielanie odpowiedzi na wnioski z rejestru udostępniania dokumentacji;
6.    Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów;
7.    Realizacja wniosków o udostępnianie danych;
8.    Wykonywanie innych prac administracyjnych.

2.    Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

3.    Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4.     Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1.    Wykształcenie wyższe;
2.    Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3.    Umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych;
4.    Dobra organizacja pracy;
5.    Umiejętność korzystania z przepisów;
6.    Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
7.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.    Nieposzlakowana opinia;
10.    Obywatelstwo polskie.


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
1.    Preferowane wykształcenie: budownictwo lub gospodarka przestrzenna;
2.    Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
3.    Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
4.    Komunikatywność;
5.    Skrupulatność;
6.    Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    CV;
2.    List motywacyjny;
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
4.    Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5.    Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 2.01.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 2017-12-22
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2017-12-22 10:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-22 14:15

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1176
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-12-22 14:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16