BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 152/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 64/2003 z dnia 11.02.2003 r w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego (...) załączniku nr 1, tabeli nr 3, punkcie nr 12 dotyczącym dofinansowania zadania pn. "Ogólnopolskie Warsztaty dudziarskie" oraz załączniku nr 2 tab. 1 punkcie nr 3 (inne), dotyczącym zmniejszenia dotacji na eliminacje i Finały Wojewódzkiej Spartakiady LZS i przeznaczenia części dotacji na realizację programu "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży (...)".

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 1 ust. 4, art.9 ust.2, art. 32 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668 z późn. zm) art. 1 ust 2, art.8a,art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 ),.art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r.  W sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. W sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (...) zmienioną uchwałą Nr 476/2001 z dnia 22.03.2001 r. oraz uchwałą 813/2002 z dnia 4.02.2002 r.  Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§1. 1. Zmienia się kwotę przydzielonych środków finansowych dla Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu na realizację zadania pn. Ogólnopolskie Warsztaty Dudziarskie, w ten sposób, że dofinansowanie w wysokości 9.500 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) wykazane w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury uchwała nr 64/2003 zał.1, tab. nr 3, poz. 12 - zmniejsza się o kwotę 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych ).
2. Ponadto z kwoty 39.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczonej na realizację eliminacji i finałów Wojewódzkiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wykazanej w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i turystyki - uchwala nr 64/2003 zał. 2, tab. nr 1, poz. 3 (inne), wydziela się kwotę 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na realizację programu pn. "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim" realizowanego przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.

§2. Przekazanie kwot wymienionych w § 1 tj. zmniejszonej kwoty dofinansowania w wysokości 5.000 zł oraz wydzielonej kwoty 6.000 zł, nastąpi na warunkach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury. Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 20 lutego 2003 roku Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zwróciło się z prośbą o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ogólnopolskie Warsztaty Dudziarskie" w kwocie 5.000 zł. Na przedmiotowe zadanie dla Muzeum Instrumentów Muzycznych zarezerwowano kwotę 9.500 zł w uchwale nr
64/2003 z dnia 11.02.2003 roku, zał. 1 tab. 3, poz. 12.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o zmniejszeniu dofinansowania o kwotę 4.500 zł

Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu realizują program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pn. "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim".
Program skierowany jest dla organizatorów sportu na realizację niżej wymienionych zadań:
-organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja zasad współzawodnictwa sportowego,
-organizowanie zajęć rekreacyjnych w okresach wolnych od nauki, organizowanie szkoleń wolontariuszy i animatorów sportu,
-inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport i inne aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Część środków finansowych zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Wobec powyższego proponuję zmniejszenie dotacji przyznanej na realizację eliminacii i finałów Wojewódzkiej Spartakiady LZS (...) ujętej w uchwale nr 64/2003 w zał. 2, tab. nr 1, poz. 3 (inne) i przeznaczenie kwoty 6.000 zł na realizację wyżej wymienionego programu.

Marek Woźniak
Wicestarosta Poznański
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-24 09:53
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 14:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6990
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 14:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46