BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.64.2018 z dnia 15.11.2018 r.

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Obsługa (osobista i telefoniczna) klientów, w tym konsumentów;
 2. Przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców i do konsumentów;
 3. Przygotowywanie projektów pism procesowych (pozwów, sprzeciwów od nakazów zapłaty itp.);
 4. Udział w prelekcjach dla konsumentów, w tym dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 5. Archiwizacja dokumentów;
 6. Obsługa konkursów wiedzy konsumenckiej;
 7. Aktualizowanie treści dotyczących prawa konsumenckiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
 8. Wykonywanie innych zadań powierzonych i właściwych dla Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

2. Zależność służbowa: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.  

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze;
 2. Minimum trzyletni staż pracy;
 3. Znajomość prawa konsumenckiego, w tym z zakresu następujących aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • Ustawa z dnia 16 września 2011r. o timeshare;
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim;
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe;
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
 • Ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy z konsumentami;
 2. Doświadczenie w pracy w podmiotach sektora finansów publicznych;
 3. Umiejętność korzystanie z przepisów prawa;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Komunikatywność;
 6. Rzetelność, dokładność;
 7. Dyspozycyjność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26.11.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2018-11-22 08:00

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1234
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-22 08:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10