BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


STAROSTA POZNAŃSKI

UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 2111.1.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

 

STANOWISKO: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY URZĄD PRACY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

I. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1. Kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. Podejmowanie i realizacja zadań w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, polityki rynku pracy, aktywizacji zawodowej w tym osób niepełnosprawnych, łagodzenia skutków bezrobocia i zatrudnienia socjalnego,

3. Zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,

4. Inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,

5. Realizowanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,

6. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS,

8. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Poznańskiego upoważnienia,

9. Planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,

10. Zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,

11. Współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.

II. Zależność służbowa: Starosta Poznański.

III. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Umowa o pracę.

IV. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Minimum 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy;

3. Znajomość zasad funkcjonowania oraz przepisów regulujących działalność powiatowych urzędów pracy na rynku pracy;

4. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych, w tym z funduszy unijnych;

5. Umiejętności z zakresu zarządzania;

6. Umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem;

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dotyczy objęcia zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi).

10. Obywatelstwo polskie;

11. Nieposzlakowana opinia.
 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w zarządzaniu personelem;
 2. Komunikatywność.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Koncepcja funkcjonowania Urzędu,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,                                    

5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17.12.2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-06 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 14:57

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1584
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-12-06 14:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16