BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.27.2019 z dnia 4.09.2019 r.

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA,

REFERAT DS. OCHRONY POWIETRZA, WÓD I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,
 • prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń instalacji emitujących gazy lub pyły do powietrza;
 • sporządzanie sprawozdań z programów ochrony powietrza;

2. Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawę z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych w zakresie ochrony powietrza.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie od 1.12.2019r.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemii lub pokrewne;
 2. Minimum 3 lata stażu pracy;
 3. Znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (w zakresie zadań dotyczących ochrony powietrza kompetencyjnie przypisanych staroście);
 4. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z ochroną powietrza;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. Wykształcenie wyższe związane z ochroną powietrza;

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.09.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-09-04
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-09-04 08:58
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-04 09:02

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 991
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-09-04 09:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16