BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.32.2019 z dnia 4.11.2019 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT ds. OCHRONY POWIETRZA, WÓD i EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną;
 3. Uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska;
 4. Prowadzenie spaw związanych z korespondencją wydziałową, w tym obsługa korespondencji wychodzącej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw FINN;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego przypisanych kompetencyjnie staroście ustawą z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:
  - wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  - rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie od dnia 1.12.2019r.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
 3. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-11-04
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-11-04 11:13

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1039
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-04 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 14:12