BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.36.2019 z 4.12.2019 r.

STANOWISKO: SPECJALISTA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1) Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych;
 3. Przygotowywanie umów, jak również ich projektów, dotyczących realizacji zamówień publicznych;
 4. Prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania;
 5. Prowadzenie rejestru postępowań oraz rejestru odwołań;
 6. Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań w Internecie (BIP),
  na stronie UZP oraz UPUE;
 7. Opracowywanie sprawozdań z prowadzonych postępowań;
 8. Archiwizacja dokumentów;
 9. Kompletowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu;
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału.

2) Zależność służbowa: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych.

3) Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.  

4) Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie średnie;
 2. Minimum trzy lata stażu pracy;
 3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. Umiejętność obsługi komputera;
 5. Dobra organizacja pracy;
 6. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 2. Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego, potwierdzone np. opiniami, referencjami, zakresem czynności;
 3. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Odporność na stres i pracę pod presją czasu;
 7. Komunikatywność;
 8. Prawo jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.12.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-12-04
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2019-12-04 11:21

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 857
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-12-04 11:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16