BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.39.2019 z 20.12.2019 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR – SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PPOŻ

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PPOŻ

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnychi technologicznych;

2) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;

5) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

8) przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

9) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

 

2. Zależność służbowa: Starosta Poznański

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze połowy etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

1. Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa,

2. Pięć lat stażu pracy,

3. Znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1372),

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Nieposzlakowana opinia;

7. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.12.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2019-12-20 09:37

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 641
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-12-20 09:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16