BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.2.2020 z 21.01.2020 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GOSPODARKI ODPADAMI I ŚRODOWISKA

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie spraw dotyczących odpadów, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w tym, w szczególności:

- wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

- wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

- wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,

- przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań wynikających z ustaleń kontroli,

- prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków;

2) Przygotowywanie opinii wewnętrznych w sprawach kompetencyjnie przypisanych staroście przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) Przygotowywanie opinii w zakresie ochrony środowiska do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) Prowadzenie spraw i przygotowywanie materiałów do podejmowania uchwał w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki odpadami i środowiska.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemii lub geografii,
 2. Minimum 3 lata stażu pracy,
 3. Znajomość przepisów ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie gospodarki odpadami – w odniesieniu do zadań kompetencyjnie przypisanych staroście,
 4. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Nieposzlakowana opinia,
 9. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z gospodarką odpadami,
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 3.02.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2020-01-21 11:53

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 799
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-21 11:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24