BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.11.2020 z 25.02.2020 r. 

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR, STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA ORAZ KONTROLI NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH DRZEW I KRZEWÓW

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. PRZYRODY I LEŚNICTWA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę o ochronie przyrody, a w szczególności:

- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

- naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

- sprawdzanie obowiązku wykonywania nasadzeń zastępczych rekompensujących usunięcie drzew i krzewów,

- naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni lub nieprawidłowe prowadzenie prac pielęgnacyjnych,

- prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;

2) Prowadzenie spraw dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę o lasach odnoszących się do lasów zlokalizowanych na terenie powiatu, a w szczególności:

- nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów zadań zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacjach stanu lasu,

- ustalanie zagadnień gospodarczych dla właścicieli lasów nieujętych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacjach stanu lasu,

- prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,

- uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie ich tego charakteru;

3) Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych założonych na gruntach rolnych oraz prowadzenie spraw związanych z comiesięcznymi wypłatami ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w odniesieniu do terenu powiatu poznańskiego;

4) Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę Prawo łowieckie;

5) Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę o transporcie kolejowym;

6) Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę Prawo lotnicze.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. przyrody i leśnictwa.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

5. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa lub nauk przyrodniczych,
 2. Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy Prawo łowieckie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw – w zakresie dotyczącym kompetencji starosty,
 3. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z leśnictwem lub ochroną przyrody,
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. Prawo jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 6.03.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2020-02-25 14:35

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 807
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-25 14:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24