BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.17.2020 z 24.03.2020 r.

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA,
REFERAT DS. GOSPODARKI ODPADAMI I ŚRODOWISKA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących odpadów, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w tym, w szczególności:
  - wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  - wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  - wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  - przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań wynikających z ustaleń kontroli,
  - prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków;
 2. Przygotowywanie opinii wewnętrznych w sprawach kompetencyjnie przypisanych staroście przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 3. Przygotowywanie opinii w zakresie ochrony środowiska do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 4. Prowadzenie spraw i przygotowywanie materiałów do podejmowania uchwał w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki odpadami i środowiska.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

5. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, zarządzania środowiskiem, chemii lub geografii,
 2. Minimum 3 lata stażu pracy,
 3. Znajomość przepisów ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie gospodarki odpadami – w odniesieniu do zadań kompetencyjnie przypisanych staroście,
 4. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Nieposzlakowana opinia,
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z gospodarką odpadami,
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 3.04.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2020-03-24 12:53

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 258
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-24 12:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-04-09 07:46