BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 790/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r.

 

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002.

Na podstawie 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) oraz § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego sporządza plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2002 r. przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 6.427.700 zł i ustala:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.427.700 zł, w tym:
- wydatki przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.959.620 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe w kwocie 3.256.380 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.100 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 204.600 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 0 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały).
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.435.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2002.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

* Załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-04 12:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:57

Banery