BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 791/2002
ZARZĄDU PWOIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 7 stycznia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu “Wielkopolska” w Poznaniu na przeprowadzenie Mistrzostw Gimnazjów Powiatu Poznańskiego w koszykówce, siatkówce oraz piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25. poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z rea1izacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Szkolnemu Związkowi Sportowemu “Wielkopolska” w Poznaniu, dotację w wysokości 7.632zł. (słownie: siedemtysięcysześćsettrzydzieścidwazłote) na przeprowadzenie Mistrzostw Gimnazjów Powiatu Poznańskiego w koszykówce, siatkówce oraz piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.
2. Mistrzostwa odbędą się w szkołach i gminach powiatu poznańskiego (Przeźmierowo, Swarzędz, Dopiewo, Murowana Goślina, Stęszew, Buk), w terminie do 20 stycznia 2002 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu wnioskiem z dnia 27 grudnia 2001 roku, odpowiedział na ogłoszenie prasowe Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie przeprowadzenia m.in. Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół w zawodach sportowych (w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich).
Z uwagi na termin Mistrzostw Gimnazjów Powiatu Poznańskiego w koszykówce, siatkówce oraz piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, które odbędą się w terminie do 20 stycznia 2002 r. uprzejmie proszę o przydzielenie dotacji w wysokości 7.632 zł. W mistrzostwach udział weźmie młodzież z gimnazjów z 17 gmin powiatu poznańskiego.
SZS „WIELKOPOLSKA” ww. wniosku przedstawił szczegółową kalkulację wydatków. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 12:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:00

« wstecz

Banery