BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 792/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r.

 

w sprawie: wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki akcyjnej Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A.

Na podstawie art. 32 ust. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) w związku z § 1 ust. 3 lit. b) Uchwały nr XXXI V/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu W wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji oraz art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wnieść wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki akcyjnej Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. o wartości 2 1.950.000 zł.
2. Postanawia się wnieść wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki akcyjnej Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. w kwocie 50.000 zł.
3. Czynność prawna określona w ust. 1 zostanie dokonana w formie aktu notarialnego.

§ 2. Listę składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny określa załącznik nr niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uchwała nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. upoważniła Zarząd Powiatu do pozbawienia likwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" składników przydzielonego i nabytego mienia niezbędnego do realizowania dotychczasowej działalności Szpitala oraz zadysponowania nim poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A.
Zgodnie ze Statutem spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. minimalny kapitał zakładowy musi wynieść 12.000.000 zł. Wartość wnoszonego przez Założyciela majątku w postaci wkładu pieniężnego i niepieniężnego wyniesie 22.000.000 zł i jest ustalona w oparciu o wycenę majątku dokonana na dzień 30.06.200 1 przez firmę P.P.B. iN. PROJNORM sp. z o.o.
Na wkład niepieniężny, który został szczegółowo określony w załączniku do niniejszej uchwały składa się niski i wysoki budynek Szpitala wraz z gruntami na których się znajduje oraz wyposażenie Szpitala.
Ponieważ wartość wnoszonego majątku (a zatem wartość akcji spółki WCZ S.A., których właścicielem będzie Powiat Poznański) przekracza wartość zobowiązań Szpitala, będzie on stanowić, wraz z budynkiem hotelowym oraz pozostałymi składnikami mienia, które nie zostały wniesione do spółki, zabezpieczenie interesu organu założycielskiego, który przejmie należności i zobowiązania po zakończeniu likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z.
Zabezpieczenie interesów powiatu poznańskiego będzie mogło nastąpić poprzez:
- sprzedaż mienia nie wniesionego do spółki na zaspokojenie wierzycieli,
- przymusowe umorzenie akcji zgodnie z § 7 ust. 5 Statutu;
- sprzedaż akcji przez powiat osobie trzeciej.
W każdym z powyższych przypadków powiat poznański w zamian za obniżenie wartości własnego udziału w spółce będą w zamian za obniżenie wartości kapitału zakładowego Spółki uzyska środki niezbędne do zaspokojenia wierzycieli, którzy nie wyrażą zgody na konwersję wierzytelności na akcje w Spółce bądź zgody na zmianę dłużnika.
Warto pokreślić, iż Statut Spółki zapewnia powiatowi poznańskiemu, jako szczególnie uprawnionemu akcjonariuszowi prawo weta w niektórych, szczególnie istotnych dla interesu publicznego kwestiach. Zapisana zatem w § 24 ust. 4 Statutu "złota akcja" stanowi gwarancję wykonania ustawowej obligacji powiatu poznańskiego, niezależnie od posiadanego udziału w kapitale Spółki.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-04 12:47
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-04 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-07 11:18

Banery