BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 797/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Towarzystwu Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie na pokrycie części kosztów związanych z wydaniem “Jednodniówki” oraz zorganizowaniem występu chóru Chłopięcego i Męskiego “Poznańskie Słowiki” podczas uroczystości z okazji odsłonięcia tablicy epitafijnej poświęconej mieszkańcom Lusowa i okolic poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91. poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Towarzystwu Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie dotację w wysokości 1.000 zł (słownie: jednegotysiącazłotych) na pokrycie części kosztów związanych z wydaniem „Jednodniówki” oraz zorganizowaniem występu chóru Chłopięcego i Męskiego “Poznańskie Słowiki” podczas uroczystości z okazji odsłonięcia tablicy epitafijnej poświęconej mieszkańcom Lusowa i okolic poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej 2. Uroczystość odbędzie się w dniu 13 stycznia 2002 roku w Lusowie.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki finansowe będą przekazane z puli budżetu powiatu, dział 921(92195) - pozostała działalność w zakresie kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:

- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 2 stycznia 2002 roku Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego wystąpiło z wnioskiem o pokrycie części kosztów związanych z wydaniem “Jednodniówki”, a także występem Chóru Chłopięcego i Męskiego „Poznańskie Słowiki” pod batutą prof. S. Stuligrosza z okazji uroczystości odsłonięcia tablicy epitafijnej poświęconej poległym i pomordowanym mieszkańcom Lusowa i okolic podczas II wojny światowej.
Uroczystości odbędą się w dniu 13 stycznia 2002 roku w Lusowie. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w wysokości 1.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-04 13:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:54

« wstecz

Banery