BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 799/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 stycznia 2002r.

w sprawie:
powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, którym proponuje się dzielenie dotacji.

Uchwała Nr 800/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 stycznia 2002r.

w sprawie:
1 .Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ochronę budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 801/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 stycznia 2002r.

w sprawie: 
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Szkoły średniej w Swarzędzu ul. Wiśniowa, Dz. nr 3736/1 1 3736/7”.

Uchwała Nr 802/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 stycznia 2002r

w sprawie:
zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe nie objęte umową WA 3432/50/2001 z dnia 17 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 803/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 stycznia 2002r.

w sprawie:
przyznania dofinansowania Fundacji "Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna dla Aktywnych" na organizację spotkania opłatkowego dla bezrobotnych.

Zarządu Powiatu Poznańskiego podjął
Uchwałę Nr 804/2002

w sprawie:
przekazania kwoty 1.000 zł na pokrycie kosztów przejazdu na zawody sportowe uczniów LO w Puszczykowie (rozgrywki w koszykówkę — 400 zł, rozgrywki w LA — 600 zł) z kultury fizycznej.

Banery