BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 819/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwał Nr 150/25/2000 oraz Nr 476/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie pkt. II 6 "Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. § 1 pkt b uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r., otrzymuje następujące brzmienie: “Sekretarz - pracownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki”.

§ 2. W § 3 uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r zmienionej uchwałą Nr 476/2001 z dnia 22.03.2001 r. wyrazy “do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami “do dnia 31 grudnia 2002 r.”
Pozostałe postanowienia uchwały Nr 150/25/2000 zmienionej uchwałą Nr 476/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Panu Markowi Woźniakowi Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji” stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 13.08.99 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego, Zarząd Powiatu powołuje w drodze uchwał komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz nadaje im regulaminy pracy. Korzystając z tego uprawnienia Zarząd Powiatu podjął 13.03.2000 r. uchwałę Nr 150/25/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (....) oraz ustalił Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały. Uchwala ta została zmieniona postanowieniami uchwały nr 476/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 marca 2001 r., w której dokonano zmian w “Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej”, oraz wprowadzono jednolity tekst w/w regulaminu.
Z uwagi na to, że w roku bieżącym należy wznowić działalność komisji konkursowej (w uchwale do dnia 31.12.2001 r.) oraz nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa proponuję podjęcie uchwały o zmianie w/w uchwał.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:11
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:24

« wstecz

Banery