BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 825/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami ), w związku z wnioskiem Pani .......................................*
Uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję Egzaminacyjną, do przeprowadzenia egzaminu dla Pani ..............................................................* zatrudnionej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący
2. Wiesław Ereński - dyrektor O.S-W. dla Dzieci Niewidomych - Członek komisji
3. Radomska Beata - ekspert - Członek Komisji
4. Maria Dreger- Rybacka - ekspert - Członek Komisji
5. Alicja Kurlus - ekspert - Członek Komisji
6. Zygmunt Nowicki - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pani ..........................................* złożyła wniosek o podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z otrzymaną w dniu 15 stycznia 2002 roku pozytywną oceną dorobku zawodowego.
Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest zdanie egzaminu przed Komisją, w skład której wchodzą eksperci z listy zatwierdzonej przez MENiS.
Ponadto Pani ..........................* poprosiła o udział w Komisji przedstawiciela NSZZ Solidarność. Komisję powołuje organ prowadzący, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należy do Zarządu.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 08:57

« wstecz

Banery