BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 826/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.


 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Pani ..............................................* Uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną, do przeprowadzenia egzaminu dla Pani .....................................................* nauczyciela biologii zatrudnionej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1 Przemysław Wantuch - Przedstawiciel organu prowadzącego Ośrodek - Przewodniczący
2 Maria Tomaszewska - wicedyrektor  O.S-W. dla Dzieci Niewidomych - Członek komisji
3. Alina Korytowska - ekspert - Członek Komisji
4. Maria Dreger-Rybacka - ekspert - Członek Komisji
5. Alicja Kurlus - ekspert - Członek Komisji
6. Zygmunt Nowicki - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" - Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pani ................................................* otrzymała zgodę organu prowadzącego na skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego do 9 miesięcy. Pani ................................* w dniu 29 czerwca 2001 roku złożyła wniosek o podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z otrzymaną w dniu 26.06.2001 r. pozytywną, oceną, dorobku zawodowego. Powyższe postępowanie nie zostało jednak przeprowadzone z powodu choroby Pani ....................................................*
W związku z powyższym należało ponownie powołać Komisję Egzaminacyjną, do przeprowadzenia egzaminu.
Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest zdanie egzaminu przed Komisją, w skład, której wchodzą, eksperci z listy wydanej przez MENiS.
Ponadto Pani .............................................* poprosiła o udział w Komisji przedstawiciela NSZZ Solidarność.
Komisję powołuje organ prowadzący, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:27
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:39

« wstecz

Banery