BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 830/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 lutego 2002r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity) oraz art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Pani ....................................* Uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla Pani ........................................* nauczyciela zatrudnionej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1 Przemysław Wantuch - Przedstawiciel organu prowadzącego Ośrodek - Przewodniczący
2 .Wiesław Ereński - dyrektor O.S-W. dla Dzieci Niewidomych - Członek Komisji
3. Urszula Wittchen - ekspert - Członek Komisji
4. Maria Dreger - Rybacka - ekspert - Członek Komisji
5. Alicja Kurlus - ekspert - Członek Komisji
6. Kalina Grzelak - przedstawicie ZNP - Członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pani .....................................* otrzymała zgodę organu prowadzącego na skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego do 9 miesięcy. Pani ....................................* w dniu 25 stycznia 2002 roku złożyła wniosek o podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w związku z otrzymaną w dniu 15.012002 r. pozytywną oceną dorobku zawodowego. Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest zdanie egzaminu przed Komisją w skład, której wchodzą eksperci z listy wydanej przez MENiS.
Ponadto Pani ..........................................* poprosiła o udział w Komisji przedstawiciela ZNP. Komisję powołuje organ prowadzący, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji nalezą do Zarządu
.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 15:07

« wstecz

Banery