BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 834/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 lutego 2002r.


 

w sprawie: udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu “Wielkopolska” w Poznaniu na przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w piłce ręcznej koszykówce siatkówce i piłce nożnej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn zm.). art. 4 art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25. poz. 113 z późn. zm.). alt. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155. poz. 1014 z późn. zm.). uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Szkolnemu Związkowi Sportowemu “Wielkopolska” w Poznaniu, dotację w wysokości 7.600 zł (słownie: siedemtysiçcysześćsetzłotych) na przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.
2. Mistrzostwa odbędą się w szkołach i gminach powiatu poznańskiego (Buku, Luboniu, Swarzędzu, Kórniku, Koziegłowach, Murowanej Goślinie), w terminie do 7 maja 2002 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Szkolny Związek Sportowy “Wielkopolska” w Poznaniu wnioskiem z dnia 27 grudnia 2001 roku, odpowiedział na ogłoszenie prasowe Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie przeprowadzenia m.in. Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół w zawodach sportowych (w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich).
Z uwagi na termin Mistrzostw Powiatu Poznańskiego Szkół Podstawowych w piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce dziewcząt i chłopców oraz piłce nożnej, które obędą, się w terminie do 7 maja 2002 r. uprzejmie proszę o przydzielenie dotacji w wysokości 7.600 zł. W Mistrzostwach udział weźmie młodzież szkół podstawowych z 17 gmin powiatu poznańskiego. SZS. WIELKOPOLSKA” w ww. wniosku przedstawił szczegółową kalkulację wydatków.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 08:58

« wstecz

Banery