BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 836/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 lutego 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór oferty na dostawę dwóch respiratorów i aparatu USG dla Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".

Uchwała Nr 837/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 lutego 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 838 /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 lutego 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie administrowania posiadanym systemem informatycznym oraz opieki nad eksploatowanym oprogramowaniem i sprzętem w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 839/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 lutego 2002r.

w sprawie:
przekazania środków na dofinansowanie seminarium "Edukacja ekologiczna — podstawa zrównoważonego rozwoju”.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął przy 3 głosach za,  0-przeciw,  1 wstrzymującym
 Uchwałę Nr 840/2002

w sprawie:
wyrażenia zgody na przeznaczenie kwoty 10.000 zł na pokrycie kosztów udziału w programie Animator sportu dzieci i młodzieży w 2002r.

Banery