BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 855/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
uchwalenie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Uchwała Nr 856/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr 857/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Swarzędzu pl. Niezłomnych 1, 62-020 Swarzędz Panu Piotrowi Choryńskiemu.

Uchwała Nr 858/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Swarzędzu ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz Panu Przemysławowi Jankiewiczowi.

Uchwała Nr 859/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 860/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 861/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie: 
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie administrowania posiadanym systemem informatycznym oraz opieki nad eksploatowanym oprogramowaniem i sprzętem.

Uchwała Nr 862/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 przeprowadzonego przez zarządcę nieruchomości firmę "Lider" ul. Jeleniogórska 7.

Uchwała Nr 863/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu dwustopniowego na wykonanie aranżacji i modernizacji pomieszczeń parteru dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 864/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r. 

w sprawie:
1 .Przyjęcia do realizacji w 2002 r. remontu dachu segmentu "A", "B" i "D" budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu segmentu "A", "B" i "D"
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
3. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 865/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r. 

w sprawie:
przyjęcia aneksu do umowy nr OP/ 3432/19/ 2001 dotyczącego przedłużenia terminu realizacji dokumentacji budowlanej parkingu wewnętrznego przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 866/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 marca 2002r.

w sprawie:
podpisania ugody z firmą BOMAX w związku z wykonaniem przez firmę BOMAX umowy nr OPI 3432 19.2001 dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia agregatu chłodniczego.

Banery