BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 886/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 887/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie: 
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 888/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 884/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118.

Uchwała Nr 889/200
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia ulgi czynszowej Spółce z o.o. "Pięć +" z siedzibą w Puszczykowie przy ulicy Wysokiej 8.

Uchwała Nr 890/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
wbudowania aktu erekcyjnego pod budowę szkoły średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 891/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zlecenia firmie CIEPŁOWNIK robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy OPI 3432/26/2001.

Uchwała Nr 892/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
wykonania przyłącza wodociągowego do budowanej szkoły średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 893/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
wyboru dostawcy energii cieplnej dla budowanej przez Powiat Poznański szkoły średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 894/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie: 
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 895 /2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udziału powiatu poznańskiego w kosztach organizacji IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Błażejewko 2002.

Uchwała Nr 896/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Harcerskiemu Klubowi Sportowemu "EQUITES" w Tarnowie Podgórnym na zorganizowanie "Zlotu Harcerskiego Drużyn Jeździeckich".

Uchwała Nr 897/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2000r.

w sprawie:
dofinansowania V Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodów w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanych
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr 898/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na zorganizowanie koncertu Orkiestry Kameralnej "Alliegria di Vite".

Banery