BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 889/200
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: udzielenia ulgi czynszowej Spółce z o.o. "Pięć +" z siedzibą w Puszczykowie przy ulicy Wysokiej 8.

Na podstawie, art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się udzielić ulgi w opłatach czynszowych Spółce z o. o. "Pięć +" z siedzibą w Puszczykowie przy ulicy Wysokiej 8 reprezentowanej przez Pana Dyrektora Pawła Golubskiego z tytułu przeprowadzonego przez wyżej wymieniony podmiot prac remontowo modernizacyjnych w pomieszczeniach wynajętych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8.
2. Warunkiem udzielenia przedmiotowej ulgi jest uregulowanie przez Spółkę "Pięć +" w terminie do dnia 31 maja 2002 r. wszelkich zobowiązań względem Powiatu Poznańskiego z tytułu nie wniesionych opłat czynszowych oraz innych opłat eksploatacyjnych w związku z najmem pomieszczeń w budynku, o którym mowa w ust. 1 Uchwały.
3. Postanawia się w sprawie określonej w § 1 pkt 1 odstąpić od stosowania zasad wynikających z Uchwały Nr 709/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 października 2001 roku.

§ 2. Wartość przedmiotowej ulgi wynosi 29.650,00 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

§ 3. 1. Kwota, o której mowa w § 2 niniejszej Uchwały zostanie rozliczona z przyszłego czynszu przysługującemu Wynajmującemu.
2. Ulga w czynszu za dany miesiąc wynosi 50 % podstawowego czynszu wynikającego z umowy zawartej między Wynajmującym a Najemcą.
3. Harmonogram rozliczenia kwoty wskazanej w § 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Spółka "Pięć +" przedłożyła Zarządowi Powiatu dokumentację Zawierającą zakres prac remontowo adaptacyjnych dokonanych w pomieszczeniach najmowanych przez nią w budynku płożonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Powyższa dokumentacja miała stanowić podstawę do przyznania Spółce ulgi w opłatach czynszowych. Właściciel nieruchomości w dniu 8 lutego br. wystąpił do zarządcy nieruchomości Spółki "LIDER" o zweryfikowanie powyższej dokumentacji pod kątem, które spośród wydatków poniesionych przez Najemcę można zaliczyć do nakładów podnoszących wartość użytkową budynku.
(Zarząd Powiatu uprzednio na podstawie Uchwał: 592/2001, 692/2001 przyznał ulgi w opłatach czynszowych ZSGL Konsyliarz NZOZ i NZQZ Ellmed do wysokości poniesionych wydatków, które zaliczono do nakładów podnoszących wartość użytkową nieruchomości).
Zarządca nieruchomości po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej zaliczył do wydatków podnoszących wartość użytkową nieruchomości wymianę:
- instalacji elektrycznej (kwota 15.546,36 zł),
- kanalizacyjnej (kwota 5.507,24 zł),
- wodociągowej (kwota 8.596,6 zł).
Łączna kwota przeprowadzonych prac remontowo modernizacyjnych, którą można zaliczył do wydatków podnoszących wartość użytkową nieruchomości wynosi 29.650,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
W związku z powyższym zasadne jest przyznanie Spółce "Pięć +" ulgi w opłatach czynszowych w wysokości, o której mowa powyżej. Jednocześnie zastrzega się, że warunkiem skorzystania przez Spółkę "Pięć +" z przedmiotowej ulgi jest uregulowanie przez Najemcę do dnia 31 maja br. wszelkich zobowiązań względem Wynajmującego z tytułu nie wniesionych opłat czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych.
W przypadku dopełnienia przez Spółkę "Pięć +" obowiązku, o którym mowa powyżej proponuje się kwotę 29.650,00 zł. rozliczyć z przyszłego czynszu wnoszonego przez Najemcę. Wysokość ulgi w opłatach czynszowych za dany miesiąc wynosi 50% podstawowego czynszu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

 

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-07-07 13:52
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 13:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 13:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 13:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10392
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 14:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53