BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 913/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r.

w sprawie:
opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic osiedlowych.

Uchwała Nr 914/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 915/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie II przetargu, nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego Poznaniu.

Uchwała Nr 916/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r. 

w  sprawie:
Likwidacji mebli biurowych znajdujących się w pomieszczeniach budynku położonego w Poznaniu
przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 917/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania mebli biurowych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego Komendzie Policji w Poznaniu.

Uchwała Nr 918/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r.

w sprawie:
powierzenia Panu Pawłowi Smolibockiemu stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118.

Uchwała nr 919/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 833/2002 z dnia 11.02.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2002 rok.

Banery