BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 928/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 maja 2002r
.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Fundacji Tenisowej GEM-SET-MECZ z Poznania na zorganizowanie prezentacji zespołów muzycznych z powiatu poznańskiego w Zakopanem.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Fundacji Tenisowej GEM-SET-MECZ z Poznania dotacje w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na zorganizowanie prezentacji zespołów muzycznych z powiatu poznańskiego w Zakopanem.
2. Prezentacja odbędzie się w dniach od 31 maja 2002 r. do dnia 2 czerwca 2002 r. w Zakopanem.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W dniu 24 kwietnia 2002 roku Fundacja Tenisowa GEM-SET-MECZ z Poznania wystąpiła a wnioskiem o dotację na dofinansowanie kosztów prezentacji zespołów muzycznych z Sadów oraz Tarnowa Podgórnego na "Dniach Poznania na Podhalu" w Zakopanem.
Impreza jest kontynuacją Dni Podhala w Poznaniu i ma na celu zaprezentowanie zespołów muzycznych z terenu powiatu poznańskiego oraz uściślenie współpracy gospodarczej i promocyjnej podjętej pomiędzy powiatem poznańskim i tatrzańskim.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji w wysokości 3.500 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 09:19

« wstecz

Banery