BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 930/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, ul. Podgórna 12.

Na podstawie § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.329 z późniejszymi zmianami) w związku z § 122 ust. 1 tego rozporządzenia, uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące osoby na przewodniczących komisji egzaminacyjnych, które przeprowadzać będą egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, ul. Podgórna 12:
1. z przygotowania zawodowego dla absolwentów dotychczasowych szkół średnich i zawodowych:
- mgr inż. Przemysława Jankiewicza
- mgr inż. Teresę Potyrałę
- mgr inż. Waldemara Szymańskiego
2. z nauki zawodu dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych:
- mgr inż. Przemysława Jankiewicza
- inż. Annę Jabłońską
- mgr inż. Teresę Potyrałę
- mgr Barbarę Antoniewicz
- mgr Bogumiłę Markiewicz
- mgr inż. Marię Juszczak
- inż. Gabrielę Pepetę
- mgr Elżbietę Błaszak-Barczyk
- mgr Dorotę Dybę

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z pismem Nr S 4360/8/2002 z 15.04.2002 roku pana Przemysława Jankiewicza dyrektora Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnej z przygotowania zawodowego dla absolwentów dotychczasowych szkół średnich zawodowych oraz z nauki zawodu dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych, zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuję na przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych w roku szkolnym 2001/2002 osoby wymienione w niniejszej uchwale.

Jerzy Lechnerowski
Członek Zarządu

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 11:47

Banery