BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 931/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

Na podstawie § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.329 z późniejszymi zmianami) w związku z § 122 ust. 1 tego rozporządzenia, uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Stanisława Sydora na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, który przeprowadzać bidzie egzamin z nauki zawodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuję Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 23.04.2002 roku pani Lidii Szymczak dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z przygotowania zawodowego dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych, zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuję na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2001/2002 w ZSOiZ w Bolechowie powołać pana Stanisława Sydora.

Jerzy Lechnerowski
Członek Zarządu

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 11:48

« wstecz

Banery