BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 934/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: porozumienia z Miastem i Gminą Buk w zakresie prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu - Filia Buk.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity) oraz art. 5 ust. 7 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę współdziałania z Miastem i Gminą, Buk w zakresie prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu - Filia Buk, ul. Dobieżyńska 27.

§ 2. 1. Miasto i Gmina Buk finansować będzie 1 etat pedagogiczny.
2. Miasto i Gmina Buk udostępni pomieszczenia w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 3. Powiat Poznański ponosić będzie koszty 2 etatów pedagogicznych i 0,5 etatu administracyjno-obsługowego oraz koszty bieżącego utrzymania Poradni.

§ 4. Szczegółowe warunki prowadzenia Poradni określa porozumienie będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Powiat Poznański wraz z Miastem i Gminą, Buk od 1999 roku współdziałają, w prowadzeniu Filii Buk Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu. W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminy, zgodnie, z którą Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości innych samorządów na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Buk podjęła Uchwałę Rady w sprawie przyjęcia współdziałania z Powiatem Poznańskim w prowadzeniu ww. Filii.
W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Jerzy Lechnerowski
Członek Zarządu

Porozumienie zawarte w dniu 13 maja 2002 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Poznańskiego w imieniu, którego działają:
Starosta - Ryszard Pomin
Członek Zarządu - Jerzy Lechnerowski
a
Miastem i Gminą Buk reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu, którego działają:
Burmistrz Miasta i Gminy – Stanisław Filipiak
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Tomasz Łubiński
zwanym dalej "Gminą Buk" w zakresie prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – Filia Buk, ul. Dobieżyńska 27 zwaną dalej "Filią Buk".
Strony porozumienia ustalają, że w wykonaniu Uchwały Nr XLVIII/291/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie: porozumienia z Powiatem Poznańskim w zakresie prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – Filia Buk oraz Uchwały Nr 934/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13.05.2002 r. w sprawie: porozumienia z Miastem i Gminą Buk w zakresie prowadzenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Luboniu – Filia Buk zawierają niniejsze porozumienie.

§ 1. Powiat Poznański zobowiązuje się do finansowania 2 etatów pedagogicznych i 0,5 etatu administracyjno-obsługowego do wysokości środków wyodrębnionych corocznie w uchwale budżetowej.

§ 2. Gmina Buk zobowiązuje się do finansowania 1 etatu pedagogicznego do wysokości środków wyodrębnionych corocznie w uchwale budżetowej, ale nie mniejszych niż faktyczny koszt etatu pedagogicznego.

§ 3. Powiat Poznański wylicza ogólne miesięczne koszty związane z 1 etatem pedagogicznym w Filii Buk i obciąża nimi Gminę Buk, jednak w łącznej rocznej wysokości nie większej niż określona w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Buk.

§ 4. Gmina Buk przekazuje Powiatowi Poznańskiemu kwotę o której mowa w § 3 niniejszego porozumienia do 20-go każdego miesiąca (z wyjątkiem płacy za miesiąc wrzesień - przekazanie kwoty w tym wypadku nastąpi w terminie do 20-go października ze względów organizacyjnych).

§ 5. Kwota, o której mowa w § 4 przekazywana będzie na konto Starostwa Poznańskiego:
Bank Handlowy O/Poznań 10301247-34916000

§ 6. Gmina Buk udostępni Powiatowi Poznańskiemu w nieodpłatne użytkowanie pomieszczenie, w którym mieścić się będzie Filia Buk. Koszty utrzymania bieżącego Filii Buk ponosi Gmina Buk.

§ 7. Powiat Poznański wyposaży pomieszczenia Filii Buk w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania.

§ 8. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 9. Zmiana warunków zawartych w porozumieniu jest możliwa z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla każdej ze stron.

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 15:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 11:46

« wstecz

Banery