BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 936/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie: umorzenia należności wobec Pani ……….* z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 lit. d uchwały nr XXXVI/254/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Umarza się należność w kwocie 6.328,34 zł (słownie sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 34/100) wraz z należnymi odsetkami wobec Pani ……………………..*, z tytułu odpłatności za pobyt syna ...........* w rodzinie zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu — Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego w uchwale nr XXXVI/254/2001 z dnia 25 września 2001 r. wydanej na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) upoważniła Zarząd Powiatu Poznańskiego do umarzania należności powiatu poznańskiego, których wartość przekracza trzykrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niniejszy limit w bieżącym roku zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2001 r. i w drugim półroczu 2001 r. (MP z 2002 r. Nr 8 poz. 155) wynosi 5.268,57 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu bezskutecznie próbowało ustalić miejsce pobytu dłużniczki w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu nie uzyska się kwoty przekraczającej koszty dochodzenia i egzekucji powyższej należności. Zgodnie z przytoczoną uchwałą, Rady Powiatu Poznańskiego jest to przesłanka pozwalająca na podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji o umorzeniu przedmiotowej należności.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Gabriela Ozorowska
Członek Zarządu

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 16:00
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 13:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10405
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-04 14:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-16 14:03