BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 941/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego segmentu "D" Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego segmentu "D" Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą, załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski;
2. Aleksandra Waszak;
3. Grażyna Szmygin;
4. Olgierd Pietrzak;
5. Karina Majcherska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 16:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 14:22

« wstecz

Banery