BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 943/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w  sprawie:
upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego do udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 EURO.

Uchwała Nr 944/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. w ZSOiZ w Rokietnicy -
filia w Poznaniu, ul. Rubież 20 w oparciu o projekt budowlany.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 945/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r. 

w sprawie:
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 946/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
1. Ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu segmentu "A", "B" i "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik* do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 947/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r. 

w sprawie: 
wypowiedzenia zarządcy nieruchomości "Lider" Spółka z o.o. z siedzibą - Poznań, ul. Jeleniogórska 7 umowy
o zarządzanie (OP I 3432/3/2001) nieruchomością położona w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 948/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 592/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie udzielenia ulgi czynszowej w opłatach czynszowych NZOZ "ELLMEDD".

Uchwała Nr 949/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 maja 2002r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery