BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 977/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2002r.

 

w sprawie: umorzenia należności wobec Pani ……………* z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pózn. zm.) w związku z art. 34a ustawy z dnia 26 Listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pózn. zm.) oraz § 1 ust. 2 lit. d uchwały nr XXXVI/254/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Umarza się należność w kwocie 13.805,48 zł (słownie trzynaście tysięcy osiemset pięć złotych 48/100) wraz z należnymi odsetkami wobec Pani …………………………………..*, z tytułu odpłatności za pobyt syna Rafała w rodzinie zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu — Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego w uchwale nr XXXVI/254/2001 z dnia 25 września 2001 r. wydanej na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) upoważniła Zarząd Powiatu Poznańskiego do umarzania należności powiatu poznańskiego, których wartość przekracza trzykrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niniejszy limit w bieżącym roku zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2001 r. i w drugim półroczu 2001 r. (MP. z 2002 r. Nr 8 poz. 155) wynosi 5.268,57 zł.
Dłużniczka w chwili obecnej zamieszkuje w Niemczech. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało opinie z Ministerstwa Finansów, iż nie jest możliwe korzystanie pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W konsekwencji egzekucja rzeczonej należności będzie bezskuteczna. Wynika to z art. 66a w związku z art. 2 § 1 pkt 2a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36 poz. 161 z późn. zm.).
Zachodzi zatem uzasadnione przypuszczenie, iż w postępowaniu nie uzyska się kwoty przekraczającej koszty dochodzenia i egzekucji powyższej należności. Zgodnie z przytoczoną uchwałą, Rady Powiatu Poznańskiego jest to przesłanka pozwalająca na podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji o umorzeniu przedmiotowej należności.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-08 09:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-06 12:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6067
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-30 10:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44