BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1057/2002
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 września 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. za rok 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z., ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu – Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Przedmiotem niniejszej uchwały jest zatwierdzenie przez organ założycielski sprawozdań finansowych Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. okres do 1.01.2001 do 31.12.2001.
Sprawozdanie finansowe obejmuje:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2001, który po stronach aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.541.331,84 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 wykazujący stratę netto 8.634.592,41 zł;
- informację dodatkową;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazując zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1.01.2001 do 31.12.2001 o kwotę 742.677,32 zł.
Sprawozdanie finansowe zostało poddane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta. Według opinii biegłego rewidenta sprawozdania finansowe zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania przedstawiają rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za badane okresy.
Po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta Zarząd stwierdził, że mając na uwadze przesłanki o zagrożeniu działalności placówki, zawarte w przedmiotowej opinii, powinno się zlikwidować placówkę. Zarówno Rada, jak i Zarząd Powiatu Poznańskiego przewidując sytuację, już w lipcu 2001 r. podjęła działania związane z przekształceniem szpitala drogą likwidacji.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarzadu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 12:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 11:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5113
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-23 14:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15